Algemene voorwaarden

PanAtlas B.V.
Coolsingel 104
3011 AG Rotterdam

Tel: (+31) (0)10 282 9899
Fax: (+31) (0)10 414 3944
Email: [email protected]
URL: www.panatlas.com

KvK nummer: 24397653
BTW nummer: 8179.16.337.B01

PanAtlas B.V., gevestigd aan de Coolsingel 104 te Rotterdam, is een dienstverlener op het gebied van vliegtuigverhuur, vliegtickets en aanverwante reisdiensten.

BEGRIPPEN

De opdracht:
De opdracht behelst de overeenkomst tussen de reiziger en PanAtlas, waarbij PanAtlas zich jegens de reiziger verbindt diensten via een dienstverlener te leveren op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woords.

De dienstverlener:
De vervoerder, accommodatieverschaffer, reisorganisator en/of andere leveranciers op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woords, met wie de reiziger een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.

De reiziger:
a. De opdrachtgever, of
b. degene te wiens behoeve de door PanAtlas verrichte diensten zijn bedongen en die dat beding heeft aanvaard.

Werkdagen:
De dagen maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen, tenzij PanAtlas uitdrukkelijk aangeeft dat voor hem andere openingstijden gelden.


VOORWAARDEN

1. PanAtlas verleent reisdiensten in opdracht van de reiziger. De boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van dienstverlening door PanAtlas.

2. PanAtlas brengt een overeenkomst tot stand tussen u en de door u gekozen dienstverlener. PanAtlas is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst. PanAtlas treedt dan ook uitsluitend op als tussenpersoon.

3. PanAtlas is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via hem gereserveerde diensten. Hierop zijn meestal de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener van toepassing. PanAtlas is wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door hem zelf verleende diensten, zoals voor juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering. PanAtlas kan echter nooit aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een geheel of gedeeltelijk wanpresteren van enige partij waarvoor PanAtlas als tussenpersoon optreedt of heeft opgetreden. Ook aanvaardt PanAtlas geen aansprakelijkheid in een geschil tussen dienstverlener en reiziger voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener, reiziger of hun agent.

4. De reiziger is zowel jegens PanAtlas als jegens de dienstverlener voor het geheel aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de dienstverlening door PanAtlas. De overige reizigers zijn voor hun deel aansprakelijk.

5. Een opdracht wordt geacht te zijn verstrekt, na een mondeling of schriftelijk akkoord van een offerte. De reiziger is jegens PanAtlas en dienstverlener direct hierna gebonden aan de geldende voorwaarden, ongeacht of een bevestiging direct wordt meegegeven. Indien mogelijk, dan kan de reiziger binnen 24 uur na ontvangst eventuele fouten in de bevestiging door PanAtlas laten herstellen. Hiervoor kunnen kosten in rekening gebracht worden door PanAtlas of de dienstverlener.

6. PanAtlas is gerechtigd om een prijs binnen één werkdag na het verstrekken van de opdracht te herroepen, ongeacht of PanAtlas reeds een bevestiging van de reservering heeft verzonden. PanAtlas is dan niet gehouden tot het doen van enige schadevergoeding.

7. Elke opdracht wordt aanvaard onder voorbehoud van het tijdig verkrijgen van de benodigde officiële vergunningen en toestemmingen.

8. Eventuele annuleringen of wijzigingen van een reeds verstrekte opdracht, kunnen alleen op werkdagen en alleen op verzoek van de reiziger plaatsvinden. Eventuele hieraan verbonden kosten worden in rekening gebracht. Dit kunnen naast de door de dienstverlener in rekening gebrachte annulerings- of wijzigingskosten, ook kosten zijn die PanAtlas moet maken om de annulering of wijziging tot stand te brengen.

9. Eventuele negatieve reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gelden niet primair als geldige reden om te kosteloos te annuleren, de in bepaling 8 gehanteerde voorwaarden worden dan gehanteerd. PanAtlas zal zijn uiterste best doen om vluchten, accommodaties en/of transfers te wijzigen naar een ander tijdstip of indien mogelijk, in overleg, te annuleren. Hier kan echter geen garantie voor worden gegeven.

10. Voor afbreken van een geboekte reis, gelden dezelfde voorwaarden als gesteld in bepalingen 8 en 9, ongeacht de reden hiervan. Voortvloeiende noodzakelijke annulerings- en wijzigingskosten voor reisdiensten als vluchten, accommodaties, transfers e.d. worden bij vervroegd terugkeren doorbelast aan de reiziger.

11. PanAtlas heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan: omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van PanAtlas aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden verlangd.

12. PanAtlas zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen. Mocht PanAtlas onverhoopt toch toerekenbaar te kort schieten en de reiziger hierdoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van PanAtlas beperkt tot maximaal 100% van de gefactureerde diensten.

13. De aansprakelijkheid voor schade waartegen de reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van een reis- en/of annuleringskostenverzekering, dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), worden uitgesloten.

14. PanAtlas is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van het personeel van PanAtlas en/of de door deze ingeschakelde derde.

15. Alle mededelingen van PanAtlas of dienstverlener zullen uitsluitend worden gericht aan de reiziger.

16. Wanneer PanAtlas in de overeenkomst heeft aangegeven dat een bepaalde vlucht nonstop of met stop(s) wordt uitgevoerd, dan heeft de uitvoerende luchtvaartmaatschappij altijd het recht om wegens operationele- of veiligheidsredenen alsnog (ongeplande) tussenlandingen uit te voeren of juist te laten vervallen. PanAtlas is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade van welke aard dan ook.

17. Bij onverhoopt faillissement / intrekking van de vliegvergunning / surseance van betaling van een dienstverlener, is PanAtlas op geen enkele wijze aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade.

18. Indien voor een dienst van PanAtlas zelf een vergoeding is verschuldigd, zal PanAtlas dat vooraf bekend maken.

19. De prijzen van gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven en doorberekend.

20. Verandering en aanpassing in wettelijke regelgeving die leiden tot verhoging van belastingen, heffingen e.d., ook indien dat met terugwerkende kracht geschiedt, zullen volledig aan de reiziger worden doorbelast.

21. Alle betalingen binnen de op de overeenkomst en/of factuur vermelde termijn(en) worden door de reiziger bijgeschreven op de door PanAtlas daartoe aangewezen bankrekening, in de aangegeven valuta en zonder verrekening of aftrek van kosten.

22. PanAtlas is bevoegd - zonodig in naam en voor rekening van de desbetreffende dienstverlener(s) - de verschuldigde bedragen te incasseren.

23. Indien de (aan)betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de reiziger in verzuim en wordt de opdracht geacht te zijn geannuleerd, tenzij de voorwaarden van de eventueel betrokken dienstverlener(s) anders voorschrijven. De annulering ontslaat de reiziger echter niet van betalingsverplichting en alle voortvloeiende kosten voor rekening van de debiteur. Hiernaast wordt de debiteur een maandrente van 3% van het factuurbedrag door PanAtlas in rekening gebracht. Indien van toepassing, is de reiziger gehouden tot vergoeding van (buiten)gerechtelijke incassokosten.

24. PanAtlas is bevoegd tot verrekening.

25. Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan de reiziger.

26. PanAtlas is te allen tijde gerechtigd van de reiziger zekerheid ter nakoming te verlangen. Indien deze de verlangde zekerheid niet kan verschaffen, is PanAtlas gerechtigd de opdracht te annuleren zonder dat zij gehouden zal zijn tot het doen van enige schadevergoeding.

27. Klachten en reclames over een door PanAtlas gemaakte reservering, kunnen tot uiterlijk één maand na afloop van de gereserveerde dienst of, als de reis geen doorgang heeft gevonden tot één maand na de oorspronkelijke vertrekdatum genoemd in de reisbescheiden, schriftelijk door de reiziger bij PanAtlas worden ingediend. PanAtlas zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

28. PanAtlas zorgt voor de uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger redelijkerwijs mag hebben op grond van de
overeenkomst. Als een bepaald onderdeel niet overeenkomstig de afspraken kan worden uitgevoerd en de reiziger PanAtlas daarvan onverwijld op de hoogte heeft gesteld, zorgt PanAtlas er alsnog voor dat de overeenkomst overeenkomstig de afspraken wordt uitgevoerd. Dit tenzij dat onmogelijk is of met zulke hoge kosten gepaard gaat dat de reiziger dit in redelijkheid niet van PanAtlas kan verlangen.

29. Als een aanzienlijk deel van de diensten niet kan worden nagekomen, zorgt PanAtlas voor geschikte alternatieven van minimaal gelijkwaardige kwaliteit zonder dat hij hiervoor kosten in rekening brengt.

30. Ieder vorderingsrecht over de dienstverlening van PanAtlas vervalt één jaar na afloop van de gereserveerde dienst of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum.

31. PanAtlas is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een storing of gebrek in de geautomatiseerde systemen, welke hij ten behoeve van haar dienstverlening gebruikt, indien deze storing of dit gebrek in alle redelijkheid niet aan hem valt te verwijten of buiten zijn invloedsfeer ligt.

32. Maakt vervoer deel uit van de pakketreis en kan door overmacht niet voor je terugkeer op de afgesproken datum worden gezorgd, dan heb je recht op maximaal
drie gratis overnachtingen in een, als dat mogelijk is, gelijkwaardige accommodatie.

33. Kennelijke fouten en vergissingen binden PanAtlas niet.

34. PanAtlas is niet aansprakelijk voor algemene informatie in of op foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, als deze onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven zijn.

35. De reiziger is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte reservering tot stand te brengen en uit te voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste naam, adres, woonplaats, geboortedatum, nationaliteit, e.d.

36. Indien de reiziger zodanige hinder of overlast oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de reisovereenkomst daardoor wordt bemoeilijkt of kan
worden bemoeilijkt, kan PanAtlas de reiziger van de (voortzetting van) de reis uitsluiten, als de reiziger van PanAtlas niet in redelijkheid kan vergen dat hij de overeenkomst verder nakomt. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger. Voorts is de reiziger verplicht eventuele schade aan zijn kant te vermijden en zo veel mogelijk te beperken.

37. De reiziger is verplicht uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek zich van het exacte tijdstip van vertrek vergewissen.

38. Uiterlijk bij de totstandkoming van de opdracht, zal door PanAtlas algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt. De reiziger is echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten (waaronder paspoort, visa, rijbewijs, groene kaart en/of inentingsbewijzen). De reiziger dient zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

39. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij PanAtlas heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend of PanAtlas tekort is geschoten in zijn in bepaling
38 bedoelde informatieverplichting.

40. PanAtlas zal de reiziger informatie verstrekken over de mogelijkheid tot het afsluiten van een reisverzekering en annuleringskostenverzekering. De reiziger dient echter voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor een alles dekkende verzekering tegen o.m. annulering, schade, w.a. en ongevallen.

41. Waar de overeenkomst(en) en/of Algemene Voorwaarden van PanAtlas deze niet ontkrachten, zijn op alle transacties de leveringsvoorwaarden, de Algemene Voorwaarden, de contract- en/of vervoerscondities van de door PanAtlas aangewezen uitvoerende dienstverlener(s) en/of instantie(s) van toepassing.

42. Indien een deel van de Algemene Voorwaarden of overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de Algemene Voorwaarden of overeenkomst onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

43. Op alle transacties van PanAtlas is het Nederlands recht van toepassing. Dit is ook het geval wanneer PanAtlas naar Nederlands recht wordt aangemerkt als reisorganisator, maar een pakketreis verkoopt van een buitenlandse reisorganisator. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.